Jctramasure . cc . wikimedia

   Slechtvalken beleven in Oudenaarde

Al drie jaren lang brengt een koppel slechtvalken zijn jongen groot op de Sint-Walburgatoren op de markt in Oudenaarde. Ze gebruiken daarvoor een hoog op de toren gemonteerde nestkast. De slechtvalk is een roofvogel die bekend staat als de snelst vliegende vogel. In duikvlucht kan hij snelheden van meer dan 350 km/u halen. Dat levert spectaculaire waarnemingen op.
klik hieronder voor de live-beelden via de webcam temp_oudenaarde (68K) temp_oudenaarde (68K)

project i.s.m. de stad Oudenaarde,

zie ook facebook.com/SlechtvalkenOudenaarde
contact: , 0486/16.74.30
contact: , 0475/45.05.34
   Een toekomst voor de eikelmuis
foto_M_04
(c) Wim Dirckx
De eikelmuis is in onze regio beter bekend als "fruitratje" omdat het in het vroeger vaak in boomgaarden of tussen het bewaarfruit op zolder werd aangetroffen. Daardoor was deze slaapmuis in het verleden eerder een last dan een lust. Enkele decennia geleden was de eikelmuis in onze streek alom tegenwoordig maar vandaag is het een zeldzame soort geworden die nog maar in enkele gebieden van de Vlaamse Ardennen wordt aangetroffen.
   LIFE+-project 'Bossen van de Vlaamse Ardennen'

Onze Vlaamse Ardennenbossen behoren tot de ecologisch meest waardevolle bossen in West-Europa. Om die reden zijn veel van deze bossen erkend als Speciale Beschermingszone (SBZ) en maken ze deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. Dit wil zeggen dat ze van Europees belang zijn en behouden moeten blijven. Vlaanderen is verplicht om deze bossen in een gunstige staat te bewaren en een voldoende groot areaal van deze bossen aan te houden. Om dit te realiseren zijn er instandhoudingsdoelstellingen uitgewerkt.
   Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen

De Vlaamse Ardennen is een belangrijke toeristische regio met een uitzonderlijk landschap dat vraagt om wandelend ontdekt te worden. Het landschap speelt een cruciale rol in de streekidentiteit van de regio maar het landschap zelf wordt onvoldoende belevingsvol uitgespeeld. Dit project wil daarom de landschappelijke authenticiteit van de Vlaamse Ardennen bevestigen en naar een hoger niveau tillen door een innovatief samenwerkingsverband van diverse partners uit allerhande sectoren. Het wil de bewoners en bezoekers attent maken op de veelzijdige belevingselementen die van het landschap uitgaan en hen aanzetten om de streek met enige regelmaat te bezoeken. Door de streek ruimer bekend te maken en het belang van de landschapsstructuur daarin te beklemtonen, wil Natuurpunt Vlaams Ardennen plus het behoud en het herstel van het landschap verzekeren.

Het project maakt werk van een gedragen landschappelijke-toeristische visie door een veertigtal acties op het terrein uit te voeren als aanvullende beleving. Dat gebeurt bij voorkeur langs provinciale wandelroutenetwerken en aansluitend op de vele bos- en natuurgebieden. De natuurreservaten en andere opengestelde domeinen spelen daarin een belangrijke rol. Er wordt een aanhoudende en veelzijdige communicatiecampagne gevoerd om het nieuwe aanbod bij een brede doelgroep van streekbewoners en -bezoekers bekend te maken.

Project i.s.m. het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Toerisme Vlaamse Ardennen en met de financiële steun van Leader Vlaamse Ardennen

www.landschapsbeleving.be
   Rakkers en stakkers van onze akkers
foto_M_05
(cc) Frank Vassen
Onze akkervogels hebben het zowel in de winter als in de zomer erg moeilijk in de Vlaamse Ardennen. Enkele soorten zoals geelgors, grauwe gors en veldleeuwerik zijn inmiddels een zeldzaamheid geworden. Door verschraling van het akkerlandschap ontbreekt het vaak aan geschikte habitats met voldoende broedgelegenheid, dekking en voedsel. Om hieraan te verhelpen worden lokaal akkerhabitats ten behoeve van de akkervogels ingericht. Dat gebeurt onder meer door de aanleg van kruiden- en bloemrijke fauna-akkers en akkerranden, door het inzaaien van voedselgewassen en het overhouden van dekkingrijke voedselranden.

Voor de aanleg kunnen landbouwers binnen speciaal daarvoor aangeduide zones beheerovereenkomsten afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Omdat buiten deze zones ook de behoefte bestaat om akkervogels dekking en voedsel aan te reiken en ook andere grondgebruikers de kans moeten krijgen om maatregelen te treffen, voorziet het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) bijkomende middelen. Omdat de financiële middelen hiervoor niet onbeperkt zijn en een gerichte inzet tot betere resultaten leidt, heeft Natuurpunt Vlaams Ardennen plus het initiatief genomen om zones af te bakenen en op te volgen waarbinnen de kansen op een gunstige ontwikkeling van de akkervogelpopulatie het grootst zijn. Deze krijgen voorrang bij toekomstige vragen om maatregelen.

Project i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en het Agentschap voor Natuur en Bos.